§ I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy sieci Internet mogą korzystać z płatnej usługi SMS, oferowanego w ramach wykorzystywanego kanałów sprzedaży WAP/Internet świadczonych przez Administratora www.dzwonek4u.pl - RU SYSTEM LIMITED z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087 Nicosia, Cyprus.
 2. Korzystanie z serwisu dzwonek4u.pl oznacza szczegółowe zapoznanie się oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Serwis dzwonek4u.pl umożliwia za pośrednictwem aplikacji dostępowej tworzenie własnych dzwonków na telefony komórkowe poprzez wycinanie fragmentów utworów muzycznych bezpośrednio z plików mp3. Użytkownik po stworzeniu własnego dzwonka może pobrać go na swój telefon komórkowy.
 4. Administrator serwisu zastrzega, że do prawidłowego korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 5. Użytkownik umieszczający pliki w formacie mp3 za pośrednictwem aplikacji dostępowej www.dzwonek4u.pl, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania plików mp3 w systemie on-line, w sieci Internet, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
 6. Użytkownikiem serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia, lub osoba powyżej 15 roku życia, jednak tylko za zgodą opiekuna i w jego obecności.
 7. Podmiotem udostępniającym dany plik lub jego fragment jest wyłącznie użytkownik i jest on w pełni odpowiedzialny za skutki takiej czynności.
 8. W celu korzystania z zamówionych usług, użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił usługę w czasie, w jakim zgodnie z opisem usługi ma nastąpić otrzymanie wiadomości.
 9. W celu uzyskania dostępu do dzwonka z telefonu komórkowego należy wysłać SMS o treści DWA pod numer 74480.
 10. Koszt SMS wysłanego pod nr. 74480 wynosi 4zł. netto.
 11. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi w sytuacji, której użytkownik otrzyma SMS zwrotnego, zawierającego zakładkę WAP w tym adres HTTP, z którego można pobrać stworzony wcześniej dzwonek w formacie MP3. Opłata za połączenie z WAP / Internet nie jest wliczona w cenę usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatora GSM.
 12. Administrator rejestruje wszystkie pliki mp3 z adresami IP z jakich zostały dodane w celu ich udostępnienia w razie wezwania przez odpowiednie organy władzy państwowej.
 13. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu dzwonka mp3 (w szczególności wpisanie w treści SMS nieprawidłowej treści, wysłanie SMS na nieprawidłowy numer bądź numer omyłkowo skrócony) ponosi użytkownik. Administrator nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMS lub o innych błędach przy składaniu zamówienia.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje możliwości zwrotu opłat należnych za skorzystanie z serwisu w przypadku błędów przy składaniu zamówienia (w szczególności wpisanie w treści SMS nieprawidłowej treści, wysłanie SMS na nieprawidłowy numer dostępowy itp.) lub nieposiadania przez telefon, na który mają być przesyłany dzwonek mp3, odpowiednich funkcjonalności lub odpowiedniej ilości pamięci lub wolnej pamięci.
 15. Całkowita odpowiedzialność Administratora wobec użytkownika z tytułu zawartej umowy ograniczona jest do wysokości opłat faktycznie uiszczonych przez użytkownika w związku ze skorzystaniem z usługi.
 16. Administracja dzwonek4u.pl nie wystawia faktur za usługi SMS. Faktury dla Użytkownika za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej (koszt połączenia Internet/WAP).
 17. Użytkownik wycinający fragment utworu muzycznego bezpośrednio z wgranego przez siebie pliku mp3, oświadcza iż wyraża zgodę, na udostępnienie go w serwisie dzwonek4u.pl.
 18. Użytkownik może korzystać z plików mp3 umieszczonych w serwisie jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 19. Fakt naruszenia praw autorskich można zgłosić drogą mailową na adres ulub-pl@yandex.com.
 20. Użytkownik udziela serwisowi dzwonek4u.pl nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa do:
  - Rozpowszechniania utworu w jakikolwiek sposób, w tym do publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium.
  - Użyczenia utworu, jego najmu i dzierżawy całości lub którejkolwiek części, wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części).
  - Publikacji utworów w serwisie dzwonek4u.pl oraz w jakimkolwiek innym serwisie internetowym w jakiejkolwiek formie.
  - Trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu.
  - Modyfikacji plików według własnego uznania, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi lub funkcjonalnymi serwisu.
 21. Administratorzy serwisu w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastrzegają sobie prawo do usuwania dzwonków mp3 dodanych na serwer w każdym czasie bez konieczności informowania użytkownika.
  §II. Reklamacje
 1. Jeżeli użytkownik nie otrzyma dzwonka mp3 w ramach złożonego zamówienia lub w przypadku błędnej treści wiadomości wysłanej bezpośrednio przez Administratora, użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Użytkownik powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 2 dni i roboczych od dnia, kiedy zaistniała podstawa do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Administratora w terminie do 1 dni roboczego, licząc od następnego dnia roboczego, w którym Administrator otrzymał reklamację.
 4. Reklamacje składane są poprzez formularz dostępny (TUTAJ) lub za pomocą listu elektronicznego wysłanego na adres ulub-pl@yandex.com. Reklamacja skierowana za pośrednictwem listu elektronicznego powinna zawierać nazwę usługi, treść SMSa, imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 5. Do czasu rozpoznania reklamacji użytkownik nie powinien składać kolejnych zamówień w ramach tej samej usługi.
 6. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji, Administrator niezwłocznie poinformuje użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres elektroniczny lub numer telefonu wskazany uprzednio przez użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  § III. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do RU SYSTEM LIMITED z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw poprzez udostępnione przez zarejestrowanego lub niezarejestrowanego użytkownika pliki, użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce RU SYSTEM LIMITED lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań wynikłych z dokonanych naruszeń.
 2. Podanie przez użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizacje zamówionej usługi. Z chwilą otrzymania SMS zwrotnego z linkiem dostępowym do dzwonka mp3, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez www.dzwonek4u.pl zamówienia.
 3. Dane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie chronione prawami autorskimi pliki zostaną niezwłocznie usunięte w ciągu 2 dni roboczych.
 5. Administracja serwisu dołoży wszelkich starań, by usługi dostępne w ramach niniejszego serwisu były najwyższej jakości oraz aby były świadczone w sposób nieprzerwany.
Copyright by dzwonek4u.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | kontakt